Afrikaans Engels
Adriatiese See Adriatic Sea
adverteer advertise
advertensie advertisement
advies counsel
advokaat lawyer
Afar Afar
afdeling division
afdelingswinkel bazaar
afdwaal go astray
afgaan go down
Afganistan Afghanistan
afgee spread
Afgeleide Derivative
afgelope last
afgesonder van separate
afgesonderde separate
afgestorwe deceased
afgestorwene deceased
afgestorwenes deceased
Afghaan Afghan
Afghanistan Afghanistan
afhaal take off
afklim get out
afkondig issue
afkorting abbreviation
aflaai supply
aflewer deliver
aflewering delivery
afmeting dimension
Afrika Africa
Afrika Unie African Union
Afrikaan African
Afrikaans African
Afrikaner Afrikaner
Afro-Asiaties Afro-Asian
afsender sender
afsettingsgesteente sedimentary rock
afskakel cut
afskeid neem take leave
afskryf write off
afslag abatement
afsny cut off
afsonderlik separate
afspraak agreement
afstaan give up
afstand distance
afstof dust
afsweer abjure
aftree retire
afval rubbish
afvlak bypass
afwyk turn
ag eight
Agatha Christie Agatha Christie
aggressief aggressive
agnostici agnostic
agnostikus agnostic
Agorafobie Agoraphobia
agste eighth
agt en tagtig eighty
agt-en-dertig thirty-eight
agt-en-twintig twenty-eight
agt-en-veertig forty-eight
agter backwards
agter wees be late
Agter-Indie Indo-China
agteraf back
agterblad cover
agterent bottom
agtergrond foundation
agterkant back
agterkleindogter great-granddaughter
agterlik backward
agthonderd eight hundred
agtien eighteen
agttien eighteen
ah woe
ai ouch
Airbus Airbus
AJAX Ajax
Aken Aix-la-Chapelle
akkedis lizard
akkermonie agrimony
Akko Acre
akkomodasie equipment
akkordeon accordion
Akkusatief Accusative case
akroniem acronym
aksie action
aktebesorger conveyancer
akteur actor
Aktinied Actinide
aktinium actinium
aktivis activist
aktrise actor
Akupunktuur Acupuncture
akwarium aquarium
al yet
Al Capone Al Capone
al die all
Alabama Alabama
Alan Turing Alan Turing
Alaska Alaska
Albaans Albanian
Albanees Albanian
Albanie Albania
Albanies Albanian
Albaniese taal Albanian
Albanië Albania
Albany Albany
albei both
Albert Camus Albert Camus
Albert Einstein Albert Einstein
Albert Schweitzer Albert Schweitzer
Alberta Alberta