Afrikaans Engels
D.C. Washington
daad action
daag dare
daagliks daily
daal go down
daar there
daar's there be
daardie that
daardie een that
daarna afterwards
daarom therefore
daarvandaan thence
dadelik immediately
dag hello
dagblad daily
dagboek diary
dagga marijuana
dagvaarding summons
dak roof
Dakar Dakar
Dalai Lama Dalai Lama
Dalmasie Dalmatia
dam king
dame lady
damestudent student
dampdruk vapor pressure
dan then
Daniel Daniel
dank thank
dankbaar thankful
dankie thanks
danksy thanks to
Dans Dance
Dante Alighieri Dante Alighieri
dapperheid courage
Dardanelles Dardanelles
darem indeed
das tie
dat that
data data
Databasis Database
dateer date
datum date
David Livingstone David Livingstone
Dawid David
day day
De facto De facto
deeglik extremely
deel division
deelneem participate
deels partly
Deen Dane
Deens Danish
deesdae today
definisie definition
definitief absolutely
deftig fine
dek cover
dekade decade
deken blanket
dekking cover
dekodeer decoration
dekor decoration
Delaware Delaware
delikaat fine
demokrasie democracy
demokraties democratic
Demokratiese Republiek van die Kongo Democratic Republic of the Congo
den pine
Den Haag The Hague
Denemarke Denmark
denneboom pine
denominasie denomination
Denver Denver
deoksiribose deoxyribose
departement school
deponeer deposit
deporteer deport
depressie depression
derde third
dertien thirteen
dertiende thirteenth
dertig thirty
Desember December
Desmond Tutu Desmond Tutu
destyds then
detail detail
determineerd strong
Detroit Detroit
deur by
deur en deur inside out
deurbring spend
deurdat because
deurmaak survive
deurmekaar upset
deurpad motorway
deursnee profile
Deuteronomium Deuteronomy
Dewey klassifikasiestelsel Dewey Decimal Classification
Deïsme Deism
Dhaka Dhaka
Diabetes mellitus Diabetes mellitus
Diamant Diamond
diarree diarrhea
die this
die Elsas Alsace
die Kaapprovinsie Cape Province
die Krim Crimea
die room van die oes cream of the crop
die Rubicon oorsteek cross the Rubicon
die Transkei Transkei
dieet diet
dief thief
diefstal theft
dienaar minister
diens service
diep deep
diepte depth
dier animal
dieretuin zoo
dierkunde zoology
Dieselenjin Diesel engine
dieselfde equal
Differensiaalvergelyking Differential equation
Digitaal Digital
digter poet
Digtheid Density
dikwels often