Afrikaans Engels
naam name
naamlik namely
naand good evening
naaste next
naasteliefde charity
naat suture
naburig adjacent
naby beside
nadat after
nadelig disadvantageously
nader nearer
naderkom approach
Nadine Gordimer Nadine Gordimer
nael nail
naelpolitoer nail-varnish
nag night
Nagasaki Nagasaki
nagereg dessert
nageslag posterity
nagklub club
nagmaal Holy Communion
Nagoya Nagoya
nagvlinder moth
Nairobi Nairobi
nalatenskap estate
namaak counterfeit
namekaar on end
Namibie Namibia
Namibië Namibia
Nancy Nancy
Nantes Nantes
Napels Naples
Napolitaans Neapolitan
nar clown
nardus spikenard
NASDAQ NASDAQ
nasie nation
nasien revise
nasionaal national
nasionaliteit nationality
nat wet
Natal natal
nate suture
natrium sodium
natuur nature
natuurlik of course
Natuurlike getal Natural number
Natuurlike seleksie Natural selection
natuurlike talent natural
natuurwetenskap natural science
Nauru Nauru
Navigasie Navigation
navigeer navigate
NAVO NATO
navors research
navorsing test
navraag question
naweek weekend
Nazi-Duitsland Nazi Germany
Ndebele Ndebele
ne isn't it
Nebraska Nebraska
Neckar Neckar
Nederduits Low German
Nederland Holland
Nederlander Dutchman
Nederlands Dutch
Nederlandsch Netherlands
Nederlandse Antille Netherlands Antilles
Nedersakse Lower Saxony
nee no
neef cousin
neek club
neem take in
neem aan suppose
nege nine
nege-en-twintig twenty-nine
nege-en-veertig forty-nine
negentien nineteen
negentig ninety
Neil Armstrong Neil Armstrong
nek nape
Nelson Mandela Nelson Mandela
neodimium neodymium
neologisme neologism
neon neon
Nepal Nepal
neptunium neptunium
Neptunus Neptune
nerens nie nowhere
net only
netjies neat
netnou soon
neuk screw
neus nose
neutrino neutrino
Neutron Neutron
Nevada Nevada