Afrikaans Engels
vergelding compensation
vergelyk compare
vergelyking equation
vergifnis pardon
verhaal narrative
verhouding proportion
verhuis move
verjaarsdag birthday
verjaring usucapion
verkeer concern
verkeerd false
verkies pick out
verklaar state
verklaring statement
verkleining contraction
verkleurmannetjie chameleon
verkoop dispose of
verkoopsman salesman
verkrag rape
verkragting rape
verkyker binoculars
verlaat leave
verlaging abasement
verlang desire
verlede last
Verleentheid diffidence
verlies loss
verlof leave
verloofde bride
verloor lose
verlos release
verlossing salvation
vermaak amusement
vermeld mention
verminder decrease
vermoe presume
Vermont Vermont
vermoor kill
vermy avoid
verneder abase
vernedering abasement
verniet free
veronderstel presume
veroorsaak cause
verorber consume
veroudering aging
veroweraar conqueror
verplaas move
verpleeg attend
verpleegkundige nurse
verpleegster nurse
verpleër nurse
verplig force
verpligting duty
verposing respite
verraad betrayal
verruklik delightful
vers line
versagmiddel fabric softener
Versailles Versailles
versamel pick up
versameling collection
versamelnaam collective noun
verseker certify
versekering insurance
versigtig cautious
verskeie several
verskil differ
verskillend different
verskoning vra sorry
verskoon my excuse me
verskyn emerge
verslaan defeat
verslag report
verslank slim
Versnelling Acceleration
versnellingsmeter accelerometer
versoek request
Versoendag Day of Atonement
versoeter sweetener
versorg dress
versperring barrier
verstaan realize
verstaan jy? Do you understand?
verstel adjust
verstik choke
verswakking attenuation
vertaal translate
vertaler translator
Vertalerkonstruksie Compiler
vertaling translation
verteenwoordiger representative
vertel relate
vertolk interpret
vertolking interpretation
vertoning presentation
vertoon show
vertraagde retard
vertraagdes retard
vertraging delay
vertragings retard
vertrek depart
vertroue faith
vertroue stel in rely on
vertrouwe stel in confide
vervaardig fabricate
vervals counterfeit
vervang replace
vervelig boring
verwag abide
verwant related
verwar implicate
verward dazed
verwelkom welcome
verwerf attain
verwysing reference
verwysing benodig citation needed
veselperske mango
vet fat
veteraan veteran
vetsak fat-ass
vetterig fat
videospeletjie video game
vier four
vier-en-dertig thirty-four
vier-en-twintig twenty-four
vier-en-veertig forty-four
vierde fourth
vierhonderd four hundred
viering celebration
Vierkant Square
Vietnamees Vietnamese
Vigs AIDS
Vilnius Vilnius