Afrikaans Engels
waar is die naaste toilet Where is the nearest W.C.
Waar is jy? Where are you?
Waar is my kamer Where is my room?
Waar woon u? Where do you live?
waarborg guarantee
waardeer like
waardevol costly
Waarheen gaan u? Where are you going?
waarheid reality
waarmee whom
waarom why
waarsku caution
waarskynlik probably
Waarskynlikheidsleer Probability theory
waarvan whom
waatlemoen watermelon
wag watch
Wag 'n oomblik asseblief wait for
Wag jy al lank? Have you been waiting long?
wag vir abide
waggel rock
waghond mastiff
wagwoord password
Waleland Wallonia
Walhalla Valhalla
walkure Valkyrie
Wallies Welsh
Wallis Wales
Walliser Welshman
Walloonse Walloon
Walt Disney Walt Disney
Walt Whitman Walt Whitman
Walter Gropius Walter Gropius
walvis whale
wandel roam
wandelpad path
wang cheek
want because
wapen weapon
ware goods
wareniki varenyky
warmlugballon hot
warrelstrome eddy
Warskou Warsaw
wartel swivel
wartlemoen watermelon
Washington Washington
wasmasjien washing machine
Wat es jou naam? What is your name?
wat is dit? what is that
wat is jou naam what is your name
Wat is jou naam? What is your name?
wat is u naam what's your name
Wat skort daar? What is the matter?
water water
waterbok waterbuck
waterhond water dog
waterkanon water cannon
waterlemoen watermelon
waterpas spirit level
waterpokkies water pox
waterstof hydrogen
Waterstofbinding Hydrogen bond
waterval waterfall
watt watt
web web
Webblaaier Web browser
webblad web page
Webjoernaal Blog
webwerf web site
wedstryd match
week soak
weeldeartikel luxury
Weens Vienna
weer again
weerbarstigheid contumacy
weerberig weather report
Weerlig Lightning
weermag armed forces
weervoorspelling forecast
wees be
Wees gaaf met almal Be nice to everyone
weeskind orphan
weet know
weg road
weggooi dump
weghardloop abscond
wegsteek put away
wegstuur dismiss
weier refuse
weiering refusal
Weimar Weimar
wekker alarm clock
wektorruimte vector space
welkom! welcome
Wellington Wellington
welpie cub
Welsh Welsh
welvaart prosperity
wen wind
Wene Vienna
wenk hint
wenkbrou eyebrow
wenner winner
Wentelbaan Orbit